Behandling

Våra nio grundstenar

– Vi bidrar med att skapa förutsättningar och möjligheter
För att uppfylla våra verksamhetsmål och säkerhetsställa kvaliteten på Sauna Behandlingshem har vi nio grundstenar att arbeta efter gentemot våra boende:

Socialanpassning

Sauna Behandlingshem arbetar ständigt för delaktighet i samhället för de boende. Genom att ständigt upprätthålla kontakter ökar socialanpassningen för våra boende. Vi fungerar som en länk mellan våra boende och de instanser de önskar kontakt med. Det kan gälla fotvård, försäkringsskassan, socialtjänsten, ATG-ombudet, tandläkaren eller klädbutik. Vi kan stödja boende till att själv ringa sina samtal eller att vi medverkar vi läkarbesök eller andra möten. Placeringen i Boda, Järvsö gynnar våra boende då det skapar större möjligheter till ny kontakt med människor i ett mindre samhälle. Bla. genom att läsa den lokala tidningen känner de boende igen personer ute i samhället, genom att handla på en mindre butik med ”samma” personal skapar trygghet och intresset för socialkontakt ökar.

Individuella planer

Vid inskrivning till Sauna behandlingshem upprättas en individuell plan där personfakta, historik och målsättning beslutas. Detta för att säkerhetsställa kvalitet på behandling och för att uppnå måluppfyllelse.

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Små problem kan lätt bli stora. Att ständigt ha fokus på den boende är personalens största arbetsuppgift.

Kontinuerlig drogkontroll

Vid inskrivning skall den boende vara avgiftad och Sauna Behandlingshem har som policy att ingen boende får vistas inom Ljusdals Kommun under alkohol- eller drogpåverkan. Personalen utför blåskontroll på boende vid Sauna behandlingshem vid eventuell misstanke om alkoholpåverkan. Urin- eller blodprov utföres hos primärvården i kommunen. Vid alkohol- eller drogpåverkan avskrivs man ur boendet och transporteras ut ur kommunen av Sauna Behandlingshem.

Nära samarbete mellan den boende, personalen och socialtjänsten

Att skapa trygghet för den boende och att bygga upp ett nätverk kring individen är av stor vikt för behandlingen. Att presentera valmöjligheter och verkställa en individuell plan är början till ett drogfritt liv. Regelbundna utvärdering skapar tillfällen för feedback och reflektion på behandlingen för den boende vilket ökar trygghetskänslan.

Medvetandegörande

Att ständigt påvisa valmöjligheter hos oss var och en skapar förutsättningar. Vi arbetar med att medvetandegöra våra boende om deras val och ansvar. Medvetandegöra rättigheter och skyldigheter för oss alla i samhället.

Ansvar under Frihet eller Frihet under Ansvar

Sauna Behandlingshem vill ej ”ta av någon rätten till till sitt liv”, därav har vi som värdegrund att 100% överlämna varje boende ansvaret för sitt liv. Det är inte förrän individen själv vet vad han behöver för form av förändring i sitt liv som han kan utvecklas och detta gör enligt oss aldrig en människa som saknar ansvar. Vi bidrar med att skapa förutsättningar och möjligheter till att förändra beteende.

Införande av struktur i tillvaron

Att fläta samman intresse, behov och målsättning gör att de boende kan välja en struktur på sin vardag. Att man får rutin i vardagen kräver planering och i planeringen arbetar vi med att medvetandegöra den boende om att han ej planerar in ett återfall! Vid en strukturerad vardag gör man sig medveten om ens liv och existens.

Meningsfull sysselsättning

Att den boende är stimulerad ökar förutsättningar för behandling. Sauna behandlingshem ansvarar för valmöjligheter kring aktiviteter såväl dagtid som fritidssysselsättning. Den boende ansvarar för engagemang och att man håller sig sysselsatt.